hrdo navrhnuté a skonštruované v USA
logo
50 rokov

Dodanie a vrátenie tovaru

Zákazník dostane požadovaný tovar na uvedenej adrese doručenia alebo v najbližšej pobočke kuriérskej spoločnosti. V čase doručenia zákazník dostane tovar so záručným listom (ak má zakúpený tovar záruku). Dodacia lehota objednaného tovaru/služby je 48 hodín v pracovných dňoch odo dňa úhrady, v prípade, že je výrobok/služba dostupná. Ak požadovaný výrobok nie je k dispozícii a/alebo má iné expresné dodacie podmienky, spotrebiteľ bude pri prijatí objednávky informovaný o termíne možného dodania.

Informácie o cenách za doručenie boli zverejnené na stránke www.littlegiantladder.bg.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do tridsiatich pracovných dní od jeho prevzatia. Tento dátum je uvedený v dokumentácii kuriérskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje "Distribútor Little Giant" LTD. Zákazník je povinný zaplatiť doručenie tovaru späť na adresu určenú spoločnosťou "Distribútor Little Giant" LTD. Tovar musí byť v dobrom obchodnom stave. Na povrchu tovaru nesmú byť viditeľné škrabance alebo deformácie. Vrátený by mal byť aj obal, dokumentácia a všetko, čo výrobok sprevádza. Podľa článku 55 ods. 6 VOP je "Distribútor Little Giant" LTD povinný vrátiť zákazníkovi plnú kúpnu hodnotu tovaru, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zákazník uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy.

SŤAŽNOSTI

Reklamácie tovaru zakúpeného spoločnosťou "Distribútor Little Giant" LTD budú akceptované, ak budú uplatnené včas, do štrnástich pracovných dní od zakúpenia. Spoločnosť preberá zodpovednosť za ich zápis do príslušného registra podľa článku 127 ods. 2 LPP. Uznané sú len reklamácie tovaru, ktorý má dobrý obchodný vzhľad: nechýba obal ani dokumentácia, na povrchu výrobkov nie sú viditeľné škrabance, nechýbajú súčasti tovaru.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím akéhokoľvek výrobku je používateľ povinný prečítať si osobitné podmienky bezpečnej prevádzky s výrobkom, ktoré sú k výrobku priložené. V prípade ich nedodržania spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a porušenie záruky spôsobené nesprávnym používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode.

ZÁRUKA

Záruka je platná v súlade s podmienkami používania príslušného výrobku a nevzťahuje sa na problémy spôsobené úmyselne a/alebo vinou zákazníka.

Záruka na tovar a služby ponúkané e-shopom "Distribútor Little Giant" LTD je v rámci záručnej doby poskytovanej výrobcom.

RIEŠENIE SPOROV

V prípade sporu sa zákazník/užívateľ môže obrátiť na predávajúceho priamo telefonicky, e-mailom, prostredníctvom formulára spätnej väzby a korešpondenčnej adresy uvedenej v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že sa strany nedohodnú a spor sa nevyrieši týmto spôsobom, môže byť spor postúpený na riešenie príslušnej inštitúcii alternatívneho riešenia sporov (ARS), pričom v takom prípade poskytne obchodník zákazníkovi informácie v papierovej alebo inej trvanlivej forme, internetovú adresu príslušných subjektov ARS s uvedením, či ich má využiť.

Podľa paragrafu 181n, odsek 1 a 2 ZSP a schváleného ministrom hospodárstva, zoznam inštitúcií pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, inštitúcia pre alternatívne riešenie sporov, do pôsobnosti ktorej patrí súčasný e-shop a ktorej sa obchodník zaviazal zúčastniť všeobecnej zmierovacej komisie, je Komisia na ochranu spotrebiteľov mesta Burgas, oblasť Burgas.

Na riešenie sporov online môžete využiť platformu EÚ na riešenie sporov online (platforma ODR), ktorá ponúka spotrebiteľom a obchodníkom v EÚ možnosť dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z nákupov online. Táto platforma je jednoduchá a interaktívna webová stránka, ktorá je bezplatná a dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prostredníctvom platformy ODR môžu spotrebiteľ a obchodník nájsť vhodnú inštitúciu na riešenie sporov, ktorej môžu postúpiť spor a vyriešiť svoju sťažnosť. Platforma ODR je k dispozícii tu: http://ec.europa.eu/odr.

Všeobecné obchodné podmienky môže jednostranne zmeniť spoločnosť "Distribútor Little Giant" LTD, ktorá je po vykonaní zmien povinná o tom informovať používateľa zverejnením oznámenia na viditeľnom mieste na webovej stránke. Zmeny Všeobecných podmienok nemajú vplyv na vzťahy medzi Používateľom a "Distribútorom Little Giant" LTD, ktoré boli platné pred žiadosťou o nákup.

V prípade nevyriešených sporov sa budú uplatňovať platné právne predpisy Bulharskej republiky.

Viac informácií o zásadách spoločnosti nájdete na stránke s podmienkami.

Košík
  • V košíku nie sú žiadne produkty.